Planeten, den enda vi har, är ett system satt under press...

Näringslivet behöver medverka till att företag inte bara minskar sin belastning på miljö, ekosystem och sociala system utan medverkar till att återställa och utveckla alla de system som är livsuppehållande förutsättningar för vår existens på jorden.

Det kallar vi Planetnytta.

Mycket hållbarhetsarbete i företag går ut på att minska sina fotavtryck och att alltså bli mindre dålig. Vi menar att det inte räcker. Visionen ska vara att göra gott, att ge ett positivt bidrag. Det är att vara planetnyttig.

Hur ska företag bli planetnyttiga? Först och främst föreslår vi att Planetnytta analyseras utifrån hela värdekedjan, det vill säga den egna verksamheten plus effekter uppströms och nedströms. Det omfattar intressenter, affärspartners och omgivande samhälle. Ett ramverk att definiera planetnytta är Kate Raworths modell för en trygg och rättvis utvecklingsbana för mänskligheten på jorden, vilken är ett komplement till Johan Rockströms med flera modell över planetens fysiska gränser. Ett företags affärsverksamhet får inte innebära att man medverkar till att gränserna överskrids, varken de sociala eller planetära.

För att ta reda på sin planetpåverkan behöver man först bestämma ett nuläge så att väsentliga externaliserade effekter, negativa såväl som positiva, mäts. Ofta har man fokus på de negativa, men för att undersöka sin nettopåverkan behöver även de positiva aspekterna mätas. En sådan analys kommer att visa de viktigaste områden. Är det metaller, vatten, barnarbete, arbetsmiljö, kemikalier?

Planetnytta är en långsiktig vision, inget snabbfix.  Man kommer inte dit genom att ta i hårdare med ”business as usual”. Istället krävs omprövningar, nya affärsmodeller, innovationer, nya marknader, nya intressenter, nya partners, nytt ledarskap. Begrepp och modeller såsom cradle to cradle, dematerialisering, fossilfria produkter, cirkulär ekonomi, biomimicry och mångfunktionalitet är verktyg på vägen.

Exempel på planethytta är att plantera mer skog än vad verksamheten förbrukar, att medverka till mer rent vatten än vad företaget gör av med, att producera mer förnybar energi än vad man konsumerar, att man skapar mer biodiversitet än man tar i anspråk, att vi inte bara elliminerar korruption utan medverkat till att andra företag också gör det, att vår verksamhet inte bara betalar skäliga löner utan också skapar positiva effekter i lokalsamhällen, där vi eller våra leverantörer har verksamhet.

Vi medverkar gärna till att Planetnytta blir en vision i ditt företag!